BrongerGea

Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring hier downloaden in pdf .

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

BrongerGea Trainingen, Onderwijsadvisering, Supervisie & Coaching, KVK 01121307, Marijkemuoiwei 13, 8453 JG Oranjewoud, info@brongergea.com, 06-5139481

BrongerGea verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

BrongerGea verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden

BrongerGea verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat BrongerGea hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan BrongerGea persoonsgegevens uitwisselen. BrongerGea kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinde

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BrongerGea aan een wettelijke verplichting moet voldoen. BrongerGea zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

BrongerGea zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat BrongerGea zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd op interne en externe servers (Dropbox). Alleen de eigenaar van BrongerGea heeft toegang tot deze gegevens, externe partijen zijn hiervoor uitgesloten.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer de doelen zijn verwerkt en de bewaartermijnen (ingevolge artikel 5 AVG) zijn verstreken worden de persoonsgegevens verwijderd

BrongerGea heeft tevens passende beveiligingsmaatregelen genomen, te weten:

Profilering

Wij maken (gedrags)analyses, evaluatie en enquêtes van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten

U heeft het recht om BrongerGea een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u BrongerGea verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandighede

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BrongerGea
Marijkemuoiwei 13, 8453 JG Oranjewoud,
info@brongergea.com, 06- 51 394813

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BrongerGea, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklarin

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018

BrongerGea kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen